چهار مهارتی که مذاکره کنندگان حرفه ای در فروش باید بدانند

چهار مهارتی که مذاکره کنندگان حرفه ای در فروش باید بدانند

چهار مهارتی که مذاکره کنندگان حرفه ای در فروش باید بدانند. نوشته تیم نویسندگان Strong Close ترجمه : شیوا ناطقی  سازمان مدیریت صنعتی اصفهان اثربخش بودن مذاکرات به این معنا نیست که به نقطه ای برسیم که بهره وری اندکی بین طرفین داد و ستد  شود. بلکه به معنای آن است که...