در راستای توسعه ی کارآفرینی و اشتغال در استان اصفهان و به منظور آشنایی و حمایت از اقدامات انجام شده توسط سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان در حوزه ی توسعه اشتغال و کارآفرینی، معاونین محترم اداره کل کار استان اصفهان در سازمان مدیریت صنعتی استان اصفهان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ حضور یافتند.
در این بازدید علاوه بر آشنایی با توانمندی ها و امکانات سازمان اکوسیستم کارآفرینی طراحی شده بوسیله سازمان مدیریت صنعتی اصفهان توسط آقای دکتر حمیدرضا بیرانوندی ریاست هیأت مدیره و سرکار خانم روزبهانی تشریح شد.
در ادامه جلسه معاونین محترم اداره کار، علاوه بر پشتیبانی و حمایت آن اداره کل محترم به راه اندازی و ایجاد این اکوسیستم تأکید نمودند.