دوره کاربردی و مهارتی اصول و فنون حرفه‌ای مذاکرات در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان توسط سازمان مدیریت صنعتی اصفهان برگزار شد. در این دوره که مدیران و کارشناسان باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان حضور داشتند آخرین تکنیکها و روشهای مذاکرات حرفه ای توسط اساتید برجسته سازمان مدیریت صنعتی اصفهان به شرکت کنندگان محترم دوره ارائه شد.

تصاویر دوره کاربردی و مهارتی اصول و فنون حرفه‌ای مذاکرات در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان