بازدید ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی اصفهان از شرکت پاکمن

بازدید ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی اصفهان از شرکت پاکمن

جناب آقای دکتر حمیدرضا بیرانوندی ریاست هیأت مدیره و سرکار خانم روزبهانی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی اصفهان از کارخانجات شرکت پاکمن در شهرک صنعتی ویلاشهر در شهر اصفهان در تاریخ 1399/08/18 بازدید نمودند.در این بازدید ضمن آشنایی با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و همچنین...