آیا میدانید گروه های مستعد ابتلا به فرسودگی شغلی در سازمان شما چه کسانی هستند؟

مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ | وبلاگ

۱- افرادی که سازمان را به عنوان جایگزینی برای زندگی اجتماعی به کار می برند.

این گروه از کارکنان افرادی هستند که زندگی بیرون از اداره برای آن ها رضایت بخش نیست، در واقع این کارکنان تعهد بیش از حد به کار دارند و مدت طولانی را در سازمان کار می کنند و بیانگر این مسئله است که کارمند زندگی خارج از کار را رها کرده است که خود زمینه ای برای تجربه ی فرسودگی شغلی است.

۲- کارکنان فداکار و متعهد به سازمان

افرادی که همواره در صدد کمک به دیگران هستند و برایشان اهمیت ندارد که مددجو کیست. بلکه به این مسئله توجه دارند که مددجویان نیازمند کمک هستند و باید به آن ها رسیدگی شود این کارکنان با فشار مضاعف گریبانگیر هستند. از یک طرف نیرویی از درون آن ها را برای عملکرد بهتر تحریک می کند و از سوی دیگر مراجعان آنان را تحت فشار قرار می دهند. اگر این عوامل فشار آور به عوامل فشار زای سازمانی اضافه شود فرد متعهد به سازمان، به سوی فرسودگی شغلی هدایت می شود.

۳- افراد سلطه طلب

این گروه نیاز زیادی دارند که دیگران را کنترل کنند و معتقدند هیچ کس نمی تواند کارها را به خوبی آنان انجام دهد. به این دلیل است که افراد سلطه طلب سعی می کنند دیگران را از آموزش های لازم برای انجام کار عقب نگهدارند. سلطه جویی این افراد اثرات منفی روی سازمان  می گذارد و منجر به نگرش منفی و بدبینی و تنفر افراد  سازمان می شود و از آنجایی که افراد سلطه جو در تمام  امور سازمان دخالت می کنند به تدریج دچار فرسودگی شغلی می شوند.

 نویسنده: پریسا جعفری (کارشناس ارشد علوم تربیتی، سرپرست مدرسه کسب و کار نوجوانان رهیار)