اهم سوابق اجرایی:

 • رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران- ١٣٨٣تا١٣٩۵؛
 • سردبیر ماهنامه تدبیر- ١٣٩٢تا ١٣٩۵؛
 • دبیر جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی- وزارت صنایع و معادن – سالهای ١٣٨٢تا ١٣٩٠؛
 • سرپرست دفتر هماهنگی یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) UNIDOسالهای ١٣٧٧تا ١٣٧٩؛
 • عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد تهران(جنوب)- ١٣۶٨تا ١٣٧۵؛
 • عضو هیئت مدیره و نایب رئیس شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران- ١٣٨٧تا ١٣٩۴؛
 • عضو شورایعالی کنفدراسیون صنعت ایران- ١٣٨٧تا ١٣٩۴؛
 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- از ١٣٩٠تا کنون .

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیکدانشگاه صنعتی شریف
 • فوق لیسانس مدیریت (MBA)-دانشکده مدیریت و اقتصاددانشگاه صنعتی شریف ١٣٨۵
 • دکتری (DBA)-دانشگاه بوردو فرانسه

سوابق اجرایی:

 • مدیر عامل شرکت ملی انفورماتیک١٣٩۵؛
 • مشاور مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ١٣٩٣تا ١٣٩۵؛
 • مشاور مدیر عامل شرکت مشاوره مدیریت مپنا ١٣٩٠تا ١٣٩۵؛
 • معاون مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی- ١٣٩٢تا ١٣٩٣؛
 • مشاور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – ١٣٩١تا ١٣٩۴؛
 • رئیس موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- ١٣٨٠تا ١٣٩٠؛
 • مدیر کل خدمات مهندسی- وزارت صنایع (برنامه ریزی، سیاست گذاری، استاندارد)- ١٣٧٣تا ١٣٨٠؛
 • رییس هیئت مـدیره و مـدیر مهندسـی شـرکت مهندسـی معاضـد (طراحـی، مهندسـی و سـاخت ماشـین آلات و تجهیزات)-١٣٧٠تا ١٣٧٣؛
 • مدیر طراحی شرکت ماشین سازی اراک (طراحی، مهندسی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات)-١٣۶۴تا ١٣٧٠؛
 • مدیریت و عضویت هیئت مدیره در شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صـنایع ایـران- از سـال۱۳۶۱تا ۱۳۹۰؛