عناوین دروس:

 1.  اصول حسابداری ۱، کارشناسی
 2. اصول حسابداری ۲، کارشناسی
 3. تئوریهای مالی، کارشناسی
 4. حسابرسی وکنترل مالی، کارشناسی
 5. مبانی مدیریت سرمایه گذاری، کارشناسی
 6. مبانی مهندسی مالی، کارشناسی
 7. مدیریت مالی، کارشناسی
 8. مدیریت مالی ۱، کارشناسی
 9. مدیریت مالی ۲، کارشناسی
 10. ارزش گذاری اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
 11. اصول حسابداری، کارشناسی ارشد
 12. بازارهای پولی و مالی، کارشناسی ارشد
 13. پایان نامه، کارشناسی ارشد
 14. تجزیه وتحلیل صورتهای مالی، کارشناسی ارشد
 15. تجزیه و تحلیل صورت های مالی، کارشناسی ارشد
 16. تصمیم گیری در مسایل مالی، کارشناسی ارشد
 17. تصمیم گیری در مسائل مالی، کارشناسی ارشد
 18. تئوری بازار سرمایه، کارشناسی ارشد
 19. حسابداری برای مدیران، کارشناسی ارشد
 20. حسابداری مدیریت، کارشناسی ارشد
 21. سازمانهای پولی ومالی، کارشناسی ارشد
 22. سازمانهای پولی ومالی بین الملل، کارشناسی ارشد
 23. سمینار در مدیریت مالی، کارشناسی ارشد
 24. سمینار مالی، کارشناسی ارشد
 25. مباحث منتخب در مدیریت مالی، کارشناسی ارشد
 26. مدیریت سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد
 27. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، کارشناسی ارشد
 28. مدیریت سرمایه گذاریها، کارشناسی ارشد
 29. مدیریت سرمایه گذاری وارزیابی او، کارشناسی ارشد
 30. مدیریت سرمایه گذاری وارز یابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
 31. مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار، کارشناسی ارشد
 32. مدیریت مالی بنگاه ها، کارشناسی ارشد
 33. مدیریت مالی پیشرفته، کارشناسی ارشد
 34. مدیریت مالی مقدماتی، کارشناسی ارشد
 35. مدیریت مالی و اقتصاد، کارشناسی ارشد
 36. مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت، کارشناسی ارشد
 37. مدیریت مالی و بودجه شهرداری ها، کارشناسی ارشد
 38. مدیریت منابع مالی، کارشناسی ارشد
 39. مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری، کارشناسی ارشد
 40. تئوریهای مالی، دکتری D.hP
 41. تئوریهای مالی پیشرفته، دکتری D.hP
 42. مدیریت اوراق بهادر، دکتری D.hP
 43. مدیریت اوراق بهادر(دکتری)، دکتری D.hP
 44. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، دکتری D.hP
 45. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته(دکتری)، دکتری D.hP

 

   

  سوابق تحصیلی:

  • دکتری : رشته مدیریت مالی دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد : رشته مدیریت ارشد- دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی : رشته مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

  زمینه‌های تخصص:

  • مباحث مالی
  • بودجه ریزی
  • مدیریت سرمایه گذاری
  • بورس و اوراق بهادار

  سوابق تدریس:

  • تدریس در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های کشور
  • تدریس در دوره های professional MBA سازمان مدیریت صنعتی

   

  سوابق اجرایی:

   

  سوابق تالیفاتی: