افتخارات پژوهشی: 

 • پژوهشگر برتر علوم انسانی سال ۱۳۸۹ پنجمین جشنواره پژوهشی استان اصفهان

   

 • پژوهشگر برتر علوم انسانی سال ۱۳۹۰ منطقه چهار دانشگاه آزاد اسلامی

   

 • پژوهشگر برتر علوم انسانی سال ۱۳۹۱ ششمین جشنواره پژوهشی استان اصفهان

   

 • پژوهشگر برتر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سال ۹۵

   

 • پژوهشگر برتر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در سال ۹۶

   

 •  دارای کسب عنوان برتری پژوهشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) در جشنواره های داخلی دانشگاه از ۱۳۸۸ تاکنون به تناوب و آخرین بار پژوهشگر برتر و نفر اول در دانشگاه در سال۹۷

سوابق تالیفاتی: 

ردیف

 

عنوان مقاله

مشخصات نشریه

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

(شامل نام متقاضی)

نام نشریه

نوع امتیاز

سال

شماره

۱

رابطه بین اعتماد معلمان به مدیر و سازمان با ادراک آنها از عدالت توزیعی ، رویه ای و تعاملی در شهر اصفهان

پژوهش در برنامه ریزی درسی

علمی پژوهشی

ISC

۱۳۸۸

 

۲۴

محمدعلی نادی

نزهت الزمان مشفقی

سید علی سیادت

۲

شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی در بین اعضا هیات علمی دانشگاه های آزاد و دولتی

دانش و پژوهش در علوم تربیتی

علمی پژوهشی

ISC

۱۳۸۹

۴

محبوبه چین آوه

محمد علی نادی

۳

رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی با سبکهای مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان.

پژوهش نامه  تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

علمی پژوهشی

ISC

۱۳۸۷

۷

صفورا مسائلی

محمدعلی نادی

نرگس سعیدیان

۴

قابلیت تمیز دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه چهار بر اساس QKLI.

دانش و پژوهش در علوم  تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

علمی پژوهشی

ISC

بهار و تابستان ۱۳۸۷

۱۸

محمد علی نادی

پریوش جعفری

نادرقلی قورچیان

۵

باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه، عدالت رفتاری، عدالت در ارزیابی و استرس منفی در مدرسه

پژوهش در سلامت روانشناختی

علمی پژوهشی

ISC

تابستان ۱۳۸۷

۲

محسن گلپرور،

محمد علی نادی

 

۶

مدل یابی معادلات ساختاری روابط ادراک معلمان از ابعاد عدالت با تعهد مستمر و عاطفی به منظور ارائه یک مدل مفهومی

فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

علمی تخصصی

پاییز ۱۳۸۷

۶

محمد علی نادی،

نزهت الزمان مشفقی

۷

عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دانش و پژوهش در علوم تربیتی

علمی پژوهشی

ISC

سال ۵- پاییز ۱۳۸۷

۱۹

احمدعلی فروغی

محمد علی نادی،

ابراهیم پور

۸

رابطه رهبری فداکارانه و عدالت تو زیعی به تعهد عاطفی در بین معلمان

بصیرت

علمی پژوهشی

ISC

زمستان ۱۳۸۷

۴۱

محمد علی نادی،

محسن گلپرور

۹

رابطه  شناخت عدالت و رفتارهای مشتری مداری در پرستاران

 

مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران

علمی پژوهشی

ISC

بهار۱۳۸۸

 

۳۵

 

محسن گلپرور

محمدعلی نادی

۱۰

پیش بینی وفاداری دانش آموزان دختر مدارس غیر دولتی براساس اعتماد، تعهد و رضایت از مدرسه

دانش و پژوهش در علوم تربیتی

علمی پژوهشی

ISC

سال ۶- تابستان ۱۳۸۸

۲۲

محمدعلی نادی

میترا محمدی

علی سیادت

۱۱

فعالیتها، بازدارنده های محیطی و ویژگیهای فردی مؤثر بر یادگیری غیررسمی معلمان شهر اصفهان

مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

علمی پژوهشی

ISC

سال ۸- تابستان ۱۳۸۸

 

۳۰

محمد علی نادی،

ایلناز سجادیان

سوابق تحصیلی:

 • لیسانس مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 • فوق لیسانس(برنامه ریزی آموزشی)

 • دکتری علوم (مدیریت آموزشی)

زمینه‌های تخصص:

 • آموزش و بهسازی منابع انسانی و روانشناسی سازمانی

سوابق تدریس:

 • برگزاری حداقل ۳۰۰ کارگاه آموزشی در سطح کشور در موضوعات مدیریتی و روانشناسی سازمانی

 • همکاری با مراکز آموزشی معتبر کشور

 • برگزاری کارگاه های متعدد مدیریتی و مباحث رفتاری در صنعت و سازمانها با حضور در موقعیت

سوابق اجرایی:

 • مدیر داخلی مجله علوم تربیتی(مصوب وزارت علوم از سال ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ )

   

 • عضو هیات تحریریه مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از ۱۳۸۸تا۱۳۸۹

   

 • عضو کمیته علمی چندین کنفرانس معتبر ملی در کشور

   

 • دبیر کارگروه علوم انسانی ستاد پژوهش استانداری اصفهان از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲.

   

 • دبیر کنفرانس منطقه ای قرآن ناطق علی(ع) خوراسگان-اصفهان۱۳۸۴.فرهنگسرای کوثرخوراسگان

   

 • مدیرگروه و مسئول دفتر نظارت برنامه های آموزشی مهد قرآن خوراسگان(اصفهان)

   

 • عضویت در کارگروه های متعدد برنامه و بودجه در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۸۷ تا کنون

   

 • معاون منابع انسانی بسیج اساتید دانشگاه خوراسگان( اصفهان) از سال ۹۰تا۹۳

   

 • دبیر کنفرانس ملی مدارس کارآفرین با همکاری دانشگاهها و اتاق بازرگانی استان اصفهان

   

 • عضو شورای راهبردی برنامه ریزی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از ۱۳۹۲تا۱۳۹۳

   

 • عضو شورای راهبردی فرهنگی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از ۱۳۹۲تا۱۳۹۳

   

 • عضو کمیته برنامه و بودجه منطقه ۴ دانشگاه آزاد اسلامی ۸۸تاکنون

   

 • عضو کمیته برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی

   

 • عضو کمیته تخصیص بودجه و مطالبات دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

   

 • رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

   

 • مدیر گروه رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی در مقطع ارشد و دکترا از ۹۰ تا ۹۱

   

 • رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و مجدد با حفظ سمت معاونت از ۱۲/۱۰/۹۶ تا ۱۲/۱۰/۹۷

   

 • رییس شورای برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان از سال ۱۳۹۳ تاکنون

   

 • معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) از سال ۱۳۹۳ تا ۹۶

   

 • معاون مدیریت و توسعه منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) از سال ۹۶ تا ۹۸

 • معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی برتر سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی

   

 • رئیس مرکز توسعه آموزش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) از ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۵

   

 • عضو کمیسیون آموزش و پژوهش اتاق بازرگانی استان اصفهان از سال ۹۵ تاکنون

   

 • مشاور آموزشی اتاق بازرگانی استان اصفهان از سال ۹۵ تاکنون

   

 • عضو شورای پژوهشی آموزش و پرورش استان اصفهان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

   

 • عضو کارگروه تخصصی آموزش و پژوهش ورزش شهروندی سازمان ورزش شهرداری اصفهان از سال ۹۶

   

 • رئیس انجمن مدیریت آموزشی ایران شعبه استان اصفهان از ۹۲ تاکنون

   

 • رئیس هیات اندیشه ورز  طرح توسعه و تحول در علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان

   

 • عضو شورای راهبردی آموزش و مرکز توسعه سرمایه انسانی اتاق بازرگانی اصفهان

   

 • مشاور معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در پیگیری های ویژه از سال ۱۳۹۸ تا کنون

   

 • رئیس کمیته نظارت بر دانشکده های موضوعی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۲۵/۸/۱۳۹۹ تا کنون