سوابق مشاوره:

 • مجری طرح نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت ساپکو
 • مجری طرح مطالعاتی مدلهای توسعه منابع انسانی
 • مجری طرح مطالعاتی مدیریت توسعه فرهنگی
 • مجری طرح مطالعاتی عارضه یابی و ارزیابی عملکرد شرکت سیمرغ
 • مشاور مدیر عامل شرکت شوفاژ کار

  سوابق تحصیلی:

  • دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی

  زمینه‌های تخصص:

  • منابع انسانی
  • تفکر سیستمی
  • رهبری و مهارتهای سرپرستی

  سوابق تدریس:

  • رفتار سازمانی
  • سرپرستی
  • مهارتهای ارتباطی
  • مدیریت خدمات
  • مدیریت استرس
  • مدیریت عمومی

  سوابق اجرایی:

  • رئیس خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی
  • کارشناس دفتر برنامه ریزی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی
  • مدیر واحد پرورش مدیران حرفه ای سازمان مدیریت صنعتی