علایق پژوهشی: 

 
فرهنگ سازمانی – مدیریت آموزشی – کیفیت در آموزش و پرورش – برنامه ریزی درسی – رهبری آموزشی- راهبردهای یاددهی یادگیری – آموزش عالی

سوابق تالیفاتی: 

 • بررسی الگوی ارتباطی مدیران و دبیران براساس نظریه تحلیل رفتار متقابل، علیرضا یوسفی، فریبا کریمی، فصلنامه دانش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال دوم شماره ۶
 • شیوه های آشناسازی دانش آموزان دوره متوسطه فریدونشهر با حقوق شهروندی، عبدالرضا سپیانی، زهره سعادتمند، فریبا کریمی، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال چهارم شماره ۱۵
 • مطالعه صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش ابتدایی، فریبا کریمی، فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال دوم شماره ۶زمستان ۱۳۸۷
 • صلاحیت های حرفه ای معلمان آموزش عمومی و ارائه چارچوب ادراکی مناسب، مصطفی نیکنامی، فریباکریمی دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)شماره ۲۳پاییز ۱۳۸۸
 • رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت زمان در مدیران شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان، مژگان عارفی، فریباکریمی، حمیده گوهران، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان (اصفهان) شماره ۲۴زمستان ۱۳۸۸
 • بررسی وضعیت تعهد شغلی و اعتماد درون سازمانی در دبیرستان های شهر اصفهان، سید مصطفی بنی طبا،بدری شاه طالبی، فریبا کریمی، فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره ۷پاییز ۱۳۸۸
 • رابطه ی بین ادراک معلمان از ساختار سازمانی با سطح استرس شغلی آنان در مدارس متوسطه ی شهراصفهان، رضا مرادمند، فریبا کریمی، فصلنامه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال چهارم شماره ۲تابستان ،۱۳۸۹
 • پیش بینی رفتار شهروندی دبیران دوره متوسطه براساس هوش هیجانی آنان، فریبا کریمی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال پنجم شماره ۱بهار ،۱۳۹۰ص ۱۴۳-۱۲۷
 • بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران دوره متوسطه، فریبا کریمی، رضا مرادمند، فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره ۱۳بهار ،۱۳۹۰ص ۱۲۲-۱۰۷
 • رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان،فریبا کریمی، فهیمه حسومی، زهرا لیث صفار، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال سوم، شماره ،۹بهار ، ۹۱پیاپی ،۹ص ۱۶۶-۱۵

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال ۱۳۷۴
 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، سال ۱۳۷۸
 • دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، سال ۱۳۸۸

  سوابق تدریس:

  • تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری
  • دروس تدریس شده در کارشناسی: روشها و فنون تدریس، سازمان و مدیریت، مبانی برنامه ریزی درسی، روش
  • تحقیق، آموزش ابتدایی راهنمایی و متوسطه، آموزش بزرگسالان، روانشناسی تربیتی و….
  • دروس تدریس شده در ارشد: مدیریت نیروی انسانی، اصول مدیریت، روش تحقیق، کارورزی در آموزش و بهسازی،
  • روش تدریس پیشرفته، مدیریت دانایی، سیاستگذاری آموزشی،
  • دروس تدریس شده در دکترا: سیاستگذاری در نظامهای آموزشی، سیاستگذاری در نظامهای آموزش عالی، روش
  • تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته

  سوابق اجرایی:

  • مدیر گروه علوم تربیتی ۹۲تا ۹۴
  • معاون دانشکده علوم تربیتی ۹۷تا ۹۹
  • ریاست دانشکده از خرداد ۹۹ تاکنون