سوابق تالیفاتی:

 • ابراهیمی ا، باقری م، پاکدلیان ا (۲۰۱۸) ارائه الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری شهر شیراز مطالعات مدیریت گردشگری.
 • کرمپور ع، مسعودی ن، ابراهیمی ا (۲۰۱۸) بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های نرم افزاری ایران) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ۱:۱۸۵-۲۰۸.
 • علوی س، ابراهیمی ا، پورموردینی ا، مسعودی ن (۲۰۱۸) شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب فروشگاههای فست فود با استفاده از روش تحلیل عاملی فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ۴:۸۲۷-۸۵۴.
 • ابراهیمی ا، عسکری فر ک، ریاحی سامانی ا (۱۳۹۸) شناسایی و دسته بندی سازه های بسته بندی مواد غذایی با روش تحلیل محتوا علوم و فنون بسته بندی ۳۸:۲۸-۴۱.
 • نیکبخت ا، ابراهیمی ا، عسکری فر ک (۱۳۹۸) شناسایی و طبقه‌بندی برنامه‌های وفادارسازی مشتریان با رویکرد مرور سیستماتیک (مورد مطالعه: مشتریان بیمه پاسارگاد شهر شیراز) بررسیهای بازرگانی :-
 • ابراهیمی ا، عباسی ع، کارانجام س (۱۳۹۸) مدل کهکشانی، استعاره ای نو در حوزه فرهنگ سازمانی؛ مطالعه موردی: برج پژوهشی محمد رسول الله (ص) دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیریت فرهنگ سازمانی ۱۷:۱۴۵-۱۷۲.
 • عباسی ع، ابراهیمی ا، بیگی ج (۱۳۹۸) شناســایی عوامــل مــؤثر بــر پــذیرش تبلیغات دهان بـه دهـان الکترونیـک در اینستاگرام راهبردهای بازرگانی ۲۵:۱۷-۳۰.
 •  رعنایی کرد شولی ح، ابراهیمی ا، مباشری ع (۱۳۹۸) سنجش برند کارفرما مطالعات مدیریت بهبود و تحول ۹۱:۱۳۹-۱۶۱.
 • عسکری فر ک، ابراهیمی ا، علوی س (۱۳۹۷) ارائه الگوی آموزشی توسعه توانمندی‌های کارآفرینانه در دانش-آموزان با میانجی‌گری ویژگی‌های شخصیتی توسعه کارآفرینی ۳۹:۱۰۱-۱۲۰.
 • محمدی ع، ابراهیمی ا، یوسفی ز (۱۳۹۶) سنجش میزان رضایتمندی مسافران از سامانه اتوبوس های تندرو فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ۴۶:۴۱-۶۰.
 • محمدی ع، ابراهیمی ا، یوسفی ز (۱۳۹۶) سنجش رضایتمندی شهروندان با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (مطالعه موردی: خطوط ویژه اتوبوس رانی شیراز) مدیریت صنعتی ۳:۴۹۷-۵۱۴.
 • ابراهیمی ا، نکویی زاده م، خدابخشی سورشجانی ز (۱۳۹۶) برچسب مواد غذایی: مفاهیم، کارکردها و دلایل استفاده یا عدم استفاده از آن علوم و فنون بسته بندی ۳۱:۷۶-۹۱.
 • ابراهیمی ا، علوی س (۱۳۹۶) اثر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ترجیح برند با استفاده از طرح چهارگروهی سالومون چشم انداز مدیریت بازرگانی ۳۰۱۳:-۳۱.
 • خدابخشی سورشجانی ز، ابراهیمی ا (۱۳۹۶) تاثیر طرح بسته بندی محصولات غذایی بر رفتار خرید آنی مصرف کنندگان علوم و فنون بسته بندی ۲۹:۶-۲۱.
 • علوی س، ابراهیمی ا، نجفی سیاهرودی م (۱۳۹۵) بررسی اثر برانگیزاننده های خرید خیرخواهانه بر انگیزش مشتریان به برندهای خیرخواه و قصد خرید آن مدیریت برند ۷:۴۹-۷۸.
 • ابراهیمی ا، علوی س، پورموردینی ا (۱۳۹۵) بررسی اثر مسئولیت‎پذیری اجتماعی ادراکی بر شهرت، هویت‌یابی مشتری و قصد خرید برند (مطالعه موردی: شرکت گلستان) مدیریت بازرگانی ۸:۴۷۹-۵۰۲.
 • باقری م، ابراهیمی ا، کیانی م (۱۳۹۵) طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل برون سپاری در دانشگاه ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) چشم انداز مدیریت دولتی ۲۷:۱۲۳-۱۴۳.
 • ابراهیمی ا، علوی س، نجفی سیاهرودی م، مسیبی ع (۱۳۹۴) شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر انتخاب برند سیاسی با تاکید بر انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ پژوهشنامه علوم سیاسی ۱۱:۷-۳۷.
 • ابراهیمی ا، علی محمدلو م، محمدی س (۱۳۹۴) طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تابع زیان تاگوچی فصلنامه مدیریت صنعتی ۷:۴۲۵-۴۴۴.
 • براهیمی ا، علوی س، نجفی ساهرودی م (۱۳۹۴) اثر هویت سازی برند بر اقدام های ضدبرند با میانجی گری عشق به برند و حسادت به برند مدیریت بازرگانی ۷:۵۴۳-۵۶۲.
 • ابراهیمی ا، علوی س، نجفی سیاهرودی م (۱۳۹۴) عوامل مؤثر بر قصد برندگریزی از طریق نگرش مشتری به برندگریزی با تأکید بر برندهای چینی چشم انداز مدیریت بازرگانی ۲۳:۶۹-۸۵.
 • ابراهیمی ا، علوی س، نجفی سیاهرودی م (۱۳۹۴) بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی، قصد خرید کالا و ترجیح بسته بندی فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین ۲:۱۶۳-۱۸۴.
 • ابراهیمی ا، ایمان خان ن، اسماعیلی ع (۱۳۹۴) ارائه مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر تمایلات رفتاری کاربران وب سایت های خبرگزاری اینترنتی فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات ۷:۴۷۳-۴۹۲.
 • باقری م، ابراهیمی ا، کیانی م (۱۳۹۴) طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری فعالیت‌ها (مورد مطالعه: شرکت صنایع اُپتیک اصفهان) فصلنامه علمی و پژوهشی بهبود مدیریت ۲۹:۱۳۷-۱۶۶.
 • ابراهیمی ا، علوی س، نجفی سیاهرودی م، کشاورز ف (۱۳۹۳) بررسی عوامل مؤثر بر خرید کتاب های مذهبی با تأکید بر عناصر آمیخته بازاریابی کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷:۱۰۹-۱۳۶.
 • ابراهیمی ا، علوی س، نجفی سیاهرودی م (۱۳۹۳) شناسایی و طبقه بندی ویژگی های فروشندگان لوازم خانگی بر اساس نظر مشتریان چشم انداز مدیریت بازرگانی ۱۸:۱۰۹-۱۲۵.
 • ابراهیمی ا، علوی س، نجفی سیاهرودی م (۱۳۹۳) بررسی اثر مزایای برند بر رضایتمندی و وفاداری رفتاری مشتری به برند فصلنامه علوم مدیریت ایران ۳۵:۹۵-۱۱۶.
 • سعادت م، ابراهیمی ا (۱۳۹۳) راهبردهای حمایت از شرکت های خدمات بازاریابی صادراتی مطالعات مدیریت راهبردی ۲۰:۱۷۱-۱۹۵.
 • ابراهیمی ا، سعادت م، معصوم زاده زواره ا (۱۳۹۳) نیازسنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ۷۲:۱۳۹-۱۸۴.
 • کرمپور ع، ابراهیمی ا (۱۳۹۳) تبیین راهبرد رقابتی و نوآوری دانش فنی بر عملکرد صادراتی مطالعات مدیریت راهبردی ۱۸:۱۵۵-۱۷۵.
 •  Bagheri M, Baum , Ebrahimi A, Abbasi A (2020) Talent Management in the Tourism and Hospitality Industry: Evidence from Iran Anatolia ۰:۱-۱۱.
 • Naderi A, Nasrolahi Vosta L, Ebrahimi A, Jalilvand M (2019) The contributions of social entrepreneurship and transformational leadership to performance International Journal of Sociology and Social Policy ۰:۰-۰.
 • Kiani M, Bagheri M, Ebrahimi A, Alimohammadlou M (2019) A model for prioritizing outsourceable activities in universities through an integrated fuzzy-MCDM method International Journal of Construction Management ۰:۱-۱۷.

سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 
 • کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 
 • کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز 

چاپ کتاب:

 • ناصحی فرو، ابراهیمی ا، سعادت مجعبه ابزار بازاریابانچاپ اول (۱۳۸۹) موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهران
 • کریمی علویجه م، ابراهیمی ا، علوی س “روشهای ورود به بازارهای بین المللی ” چاپ اول (۱۳۹۵) نصر قلم تهران
 • ناصحی فر و، سعادت م، ابراهیمی ا “برنامه ریزی راهبردی برای بنگاه های کوچک ” چاپ اول (۱۳۹۷) شرکت چاپ و نشر بازرگانی تهران
 • عزیزی ش، ابراهیمی ا، کریمی علویجه م “مدیریت بازاریابی ” چاپ اول (۱۳۹۷) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران