معرفی حوزه ی خدمت تولید و عملیات

داستان علم مدیریت بخشی از تاریخچه صد ساله شکل گیری و تحول و تطور ابزارهای کاربردی علمی وعملی بوده که هدفشان بهینه سازی، ارتقا و استاندارد سازی وکمی سازی بهبود در حوزه عملیات در سازمان های تولیدی و خدماتی بوده است.دراین میان ودرکنار مفاهیم مدیریت علمی و تیلوریسم تجارب سیستم های شرقی  در بحث مدیریت کیفیت نمونه بارز ابزارهای کاربردی بوده که فرهنگ شرقی به غرب صادر نموده است. دراین میان سازمان مدیریت صنعتی با پشتوانه پیشگامانی که ابزارهای مهندسی صنایع را از آمریکا فرا گرفته و درکشور بومی نموده اند در حوزه های زیر همگام و همراه شما می باشد:

               – حوزه مدیریت کیفیت و استانداردها:

                              – کلیه استانداردهای مدیریتی از قبیل:

                              – ISO9001,ISO45001,ISO17025,ISO50001

                              – راهنماهای کاربردی از قبیل:۱۰۰۱۵و۱۰۰۰۲و۱۰۰۰۳و۱۰۰۴

                              – ابزارهای مدیریت کیفیت جامع از قبیل:طراحی آزمایشات،شش سیگما، پوکا یوکه، کنترل کیفیت آماری و…

               – نگهداری تعمیرات جامع بهره ور(TPM)

               – طرح ریزی واحدهای صنعتی (ابزاری جهت بهینه طراحی نمودن سیستم های تولید و چابک ولین)

               – برنامه ریزی و کنترل تولید

               – انبار و کنترل موجودی

               – کنترل پروژه

               – مدیریت تکنولوژی شامل (تدوین نقشه راه فناوری، راه اندازی نهادهای تحقیق و توسعه و طراحی، راهبری پروژه های انتقال تکنولوژی و…)