معرفی حوزه‌ی خدمت مدیریت منابع انسانی

 

مدیران و رهبران در کل چرخه عمر سازمان از دغدغه های حوزه منابع انسانی یا بهتر بگوییم سرمایه های انسانی مبرا نمی باشند. چالش نیروی انسانی قبل از ورود فرد به سازمان شروع شده و حتی تا زمان بازنشستگی و بعد از آن نیز ادامه دارد. اهم دغدغه ها می تواند شامل :

 • جذب و بکار گیری نیروی انسانی کارآمد،
 • جامعه پذیر نمودن کارکنان سازمان،
 • نگهداشت و توسعه افراد،
 • حفظ مالکیت معنوی دانش حاصل شده در سازمان،
 • فرایندهای ناکارای منابع انسانی از قبیل ارزیابی عملکرد، ارزشیابی مشاغل و…

تمام این دغدغه ها نهایتا بطور مستقیم و غیر مستقیم با ایجاد نارضایتی در کارکنان کارایی و اثربخشی کل سیستم را تحت تاثیر قرارداده و سازمان را از تحقق اهداف باز می دارد.

سازمان مدیریت صنعتی با تکیه بر تجارب چند دهه و شبکه همکاران خود در حوزه نظام های منابع انسانی برای کلیه سازمان های کوچک، متوسط و بزرگ قابلیت ارائه راه حل های متناسب با سازمان مربوطه را در زمینه های زیر دارمی باشد.

در حوزه فردی:

               – ارائه‌ خدمات  منتورینگ به مدیران ارشد

               – ارائه خدمات کوچینگ شغلی به افراد جهت انتخاب وتوسعه شغلی

در حوزه سازمانی:

               – پکیج های شایستگی های و آزمون های  مرتبط با انتخاب و جذب نیروی انسانی

               – طرح ریزی وایجاد سیستم مدیریت دانش سازمانی با رویکردهای علمی ومتناسب از جمله داستانسرایی :

                              – طراحی و استقرار سیستم و فرآیندهای مدیریت دانش

                              – مستندسازی تصویری تجارب ، تاریخ شفاهی، مدیریت اسناد و محتواهای دانشی

                              – راه حل های مدیریت دانش با رویکرد فناوری ‌اطلاعات

                              – سنجش آمادگی‌ و تدوین راهبرد و نقشه‌ی ‌راه دانش

               – آسیب شناسی کل نظام منابع انسانی و تدوین نقشه راه

               – اجرای کامل فرایند جذب و توانمند سازی کارکنان جدید

               – طبقه‌بندی مشاغل و تجزیه‌ و تحلیل وارزشیابی مشاغل

               – آسیب شناسی طراحی واجرای سیستم های نگهداشت منابع انسانی (جبران خدمت از جمله مدیریت عملکرد و پاداش، جانشین پروری و ارتقای عمودی و افقی)

               – طرح ریزی و اجرای کانون‌های ارزیابی داخلی و پرورش ارزیابان داخلی در آکادمی پرورش ارزیابان

               – تدوین استراتژی های عملیاتی حوزه منابع انسانی در افق استراتژی های سازمان

نمونه مشتریان فعالیتهای سازمان درحوزه منابع انسانی:
 • طراحی و اجرای کانون ارزیابی و توسعه مدیران و نیروهای مدیریتی بیش از ۳۰ سازمان از جمله معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، شرکت ملی نفت ایران، بانک ملت، شرکت آب و فاضلاب کشور، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و…
 • تدوین برنامه استراتژیک منابع ‌انسانی پتروشیمی فن آوران، گل گهر و..
 • آسیب‌شناسی منابع‌ انسانی شرکت رهام پارس، پترو پارس، ایریتک، رایان سایپا و…
 • طرح ریزی واجرای کانون ارزیابی از جمله شرکت ذوب آهن اصفهان
 • مستندسازی تجارب مدیران نهادهایی از قبیل: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، پالایشگاه اراک، مدیران سازمان مدیریت صنعتی، حوزه تحول اداری شهرداری تهران، مرکز آمار ایران و…
 • طراحی بانک دانشی پروژه‌ها در شرکت احداث صنعت، بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیا (عج) و…