سارا غائی


کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه- دانشگاه اصفهان

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم فزار-پیام نور اصفهان
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-پیام نور
تهران شمال
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

وضعیت اشتغال:وزارت آموزش و پرورش-رسمی قطعی

پایان نامه دوره کارشناسی
: طراحی جدول کلمات متقاطع به وسیله کامپیوتر با نمره عالی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد : ارائه چارچوبی برای ارزیابی رابطه پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با
آمادگی الکترونیکی و تأثیر آن در پذیرش بیمه الکترونیکی در بیمه ایران با درجه عالی
سوابق پژوهشی
کتب تالیفی:
– تجارت الکترونیک و امنیت شبکه-١٣٩٧سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سارا غائی و اعضای گروه تالیف
– دانش فنی تخصصی-١٣٩٧سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی سارا غائی و اعضای گروه تالیف
– کتاب همراه هنرجو( رشته شبکه و نرم افزار رایانه)،١٣٩٧سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیسارا غائی و
اعضای گروه تالیف
– راهنمای هنرآموز تجارت الکترونیک و امنیت شبکه،١٣٩٨سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی -سارا غائی و
اعضای گروه تالیف
– راهنمای هنرآموز دانش فنی تخصصی،١٣٩٨سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی -سارا غائی و اعضای گروه
تالیف

– کتاب آخر مجموعه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی کامپیوتر ویژه فنی و حرفه ای ،نشر دانش امروز –
١٣٩٣صفیه غائی-رشیده رشیدیان فر
ترجمه
– فراسوی حجاب، جامعه شناسی زنان مسلمان ایران ١٣٨۶صفیه غائی،ترجمه کتابAU-DELA DU VOILE
Sociologie des Femmes Musulmanes en IRANاز زبان فرانسه به فارسی ،نویسندگان ماری کلود
لوتراند بهجت یزدخواستی.نشر و پژوهش معنا گرا ،معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی
مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و
خارجی
١. Designing an Agent for Information Extraction from Persian E-shops, Nasrin Rasouli, Leila
Abedi, Sara Ghaei,TELKOMNIKA, Vol.١۶, No.١, February ٢٠١٨, pp. ۴۵۵~۴۶٢ ISSN: ١۶٩٣-
۶٩٣٠
٢. A Model for Context Aware E-Tourism Services,Safieh Ghaei,Leila Abedi,١١
th
ECDCInternational Conference on e-Commerce in Developing Countries٢٠١٧
٣. The Effect of Managers’ Good Character on the Employees’ Occupational Stress in Social
Security Organization in Esfahan, Iran”European Online Journal of Natural and Social Sciences,
Česká Republika, ۴, dec. ٢٠١۵. Date accessed: ١٨ Dec. ٢٠١۵
۴. The Challenges of Adoption of Mobile Learning in Education In Iran (٢٠١۴). ECDC ٢٠١۴-٨
th
International Conference on e-Commerce in Developing Countries with focus on e-Trust, ٢۵-٢۶
April, ٢٠١۴, Mashhad, Iran.
۵. E-TRUST AND RETAKING RISK AMONG PEOPLE WHO HAVE BEEN ROBBED, EITHER
ELECTRONICALLY OR NON-ELECTRONICALLY “(٢٠١۴). ECDC ٢٠١۴-٨
th International
Conference on e-Commerce in Developing Countries with focus on e-Trust, ٢۵-٢۶ April, ٢٠١۴,
Mashhad, Iran.
۶. A model for ISMS implementation in E-learning in Iran , (٢٠١٣). ECDC ٢٠١٣-٧
th International
Conference on e-Commerce in Developing Countries with focus on e-Security, ١٧-١٨ April,
٢٠١٣, Kish Island, Iran.
٧. A Framework for Evaluating the Relationship of Implementation the ISMS with E-readiness and
its Effect on E-Insurance Adoption in Iran (٢٠١٢). ECDC ٢٠١٢-۶th International Conference on
e-Commerce in Developing Countries with focus on Insurance and Islamic Banking, ٩-١٠ May,
٢٠١٢, Shiraz, Iran.
٨. Role Of E-Learning On Knowledge Enhancement And Metacognitive Skills OF Virtual
University Students”, e-Commerce in Developing Countries: with focus on Export ECDC ٢٠١١
٩. E-learning,benefits, damages, and its challenges for developing countries ,(٢٠٠٩) eCommerce in
Developing Countries: with focus on Developing countries ۴
th ECDC ٢٠٠٩,Kuala
Lumpur,Malaysia

١٠.صلاحیت حرفه ای هنرآموزان رشته شبکه و نرم افزار رایانه، فصلنامه آموزشی تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش
فنی حرفه ای و کاردانش فروردین ١٣٩٨
١١.تاثیر سیرت نیکو مدیران بر استرس شغلی کارمندان تامین اجتماعی استان اصفهان، کنفرانس بین المللی مدیریت،
اقتصاد و سامانه های مالی، دبی، ١٣٩۴
١٢.صرع, تلویزیون و صفحات کامپیوتری فصلنامه انجمن صرع – بهار ١٣٨۶
سابقه تدریس:
مدرس ورکشاپ آنلاین کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ایجاد کار وکسب الکترونیکیپایه دوازدهم
رشته شبکه ونرم افزار رایانه
دروس تخصصی رشته کامپیوتر برنامه نویسی،سخت افزار،چندرسانه ای،سیستم عامل،بانک های اطلاعاتی،شبکه های
کامپیوتری،بسته های نرم افزاری(
هنرستان فنی و حرفه ای پروین اعتصامی ناحیه ۴آموزش و پرورش اصفهان) ١٣٨٧تا
کنون)
کامپیوتر انیمیشن ١و٢هنرستان فنی و حرفه ای بانو مجتهده امین- ناحیه ۴آموزش و پرورش اصفهان( ١٣٩٠تا کنون)
زبان تخصصی کامپیوتر- هنرستان فنی و حرفه ای پروین اعتصامی ناحیه ۴آموزش و پرورش اصفهان( ١٣٨٧تا کنون)
شرکت در کارگاه های آموزشی:
دارای گواهینامه شرکت در دوره پداگوژی آشنایی با متد آموزشی سلستین فرنهCertificate AFPEC&ICEM
-” موسسه تبادلات فرهنگی ایران و فرانسه- پاریس de Seminar”Decouvert de la Pedagogie Freinet
٢٠١٧
کارگاه آموزش مقاله نویسی دبیرخانه کشوری کامپیوتر خراسان رضوی 
کارگاه آموزشی بررسی مشکلات هنرستانها و علل افت تحصیلی و ارائه راهکاری ویژه هنرآموزان کامپیوتر
آشنایی عملی با پویشگر آسیب های امنیتی-مرکز محاسبات و فناوری اطلاعات 
آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات سازمان برنامه و بودجه اصفهان
آیین نگارش مکاتبات اداری سازمان برنامه و بودجه اصفهان
برنامه نویسی تحت وب پیشرفته دانشگاه اصفهان
دوره های ضمن خدمت تخصصی رشته کامپیوتر وزارت آموزش و پرورش
دوره های ضمن خدمت عمومی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش
کارگاه آشنایی با مبانی انیمیشن مرکز آموزش عالی علمی کاربردی عتیق
سوابق اجرایی:
عضو کمیته علمی و کمیته اجرایی رویداد چارسوقستان ۴soghestan.ir
عضو شورای برنامه ریزی درسی کتب درسی آموزش و پرورش راهنمای هنرآموز توسعه برنامه سازی و پایگاه
داده،-١٣٩۶سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
سرگروه آموزشی کامپیوتر استان اصفهان، گروه تکنولوژی آموزشی مرکز تحقیقات معلمان اصفهان- ١٣٩٠تا ١٣٩٨
عضو هیات تحریریه فصلنامه انجمن خیریه صرع اصفهان
داور استانی جشنواره خوارزمی (دوره بیستم) بخش دانش آموزی ١٣٩٧
داور استانی جشنواره خوارزمی (دوره نوزدهم) بخش دانش آموزی ١٣٩۶
داور استانی جشنواره الگوی برتر تدریس رشته شبکه و نرم افزار رایانه ١٣٩٨
داور همایش ملی بهره وری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش ١٣٩۵
مسئول پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان و سرور وب در مرکز محاسبات و فناوری اطلاعات دانشگاه اصفهان -١٣٨٨
مسئول شبکه و کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده علوم اداری و اقتصاد١٣٨٨-١٣٨۴
همکار در امور اجرایی همایش بین المللی نقش اصفهان در توسعه علوم،فرهنگ و تمدن اسلامی آذر ماه ١٣٨۵
داور استانی مسابقات روشهای فعال تدریس شاخه فنی و حرفه ای خرداد ماه ١٣٩١
عضو کمیته بین الملل انجمن خیریه صرع اصفهان – ١٣٨۵تا کنون
معلم نمونه منطقه ای استان اصفهان ١٣٩٣
معلم نمونه آموزشگاهی ١٣٩٢
رتبه اول ارزیابی عملکرد سرگروه های آموزشی و فنی و حرفه ای استان اصفهان ١٣٩١
مهارت و تسلط به سخت افزارها و نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری :
آشنایی با انواع شبکه های کامپیوتری، پیکربندی و مدیریت
آشنایی با سخت افزارکامپیوتری و شبکه و پیکربندی
آشنایی با سیستم های نظارت تصویری-دوربین های تحت شبکه
Amos, Spss ,Primavera ,Gams,Mikrotik,Word Press,PrestaShop,
C#,PHP ,ASP.net ,Visual Basic ,C++,Pascal ,Delphi, SQL, X Minde,Mind Mapper
Deamviewer ,Flash Mx,Premier,٣DMAX,MAYA,Adobe Photoshop ,DirectorMX ,Adobe
Illustrator, Pro Show Gold,XOOPS,LINUX, Captivate , EDIUS ,Audition,Sound
forge,Camtasia,Scratch,…….