سوابق مشاوره:

سوابق تالیفاتی:

  • ترجمه کتاب مقدمه ای بر اقتصاد مهندسی؛ انتشارات دانشگاه اصفهان
  • مقاله مروری بر نظریه های اخیر بیکاری؛ انتشارات دانشگاه اصفهان
  • ارزشیابی نظریه های رشد درون زا؛ انتشارات دانشگاه اصفهان

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی از دانشگاه برایتون انگلستان
  • کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه ویگز انگلستان
  • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی

زمینه های تخصص:

سوابق تدریس:

  • تدریس در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد خوراسگان

سوابق اجرایی: