تاییدیه سازمان مدیریت صنعتی از سوی «وزارت صنعت،معدن و تجارت»