تاییدیه سازمان مدیریت صنعتی از سوی «وزارت علوم تحقیقات و فناوری»